นายมนูญรัตน์  เลิศโกมลสุข  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (เอสเอ็มอีแบงก์)  กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมกองทุนตั้งตัวได้ หลักสูตร “แผนธุรกิจเข้มข้น (Fast Track) รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้รับเกียรติจาก ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนตั้งตัวได้  กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กองทุนตั้งตัวได้กับการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการใหม่” ณ SME Bank Tower  เมื่อเร็ว ๆ นี้