สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ร่วมประกาศผลงานชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการประกวดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ใน โครงการ TICTA Awards 2013 มีผลงานซอฟต์แวร์ร่วมประกวดทั้งสิ้น 223 ผลงาน ใน 18 ประเภทการแข่งขัน รวมถึงการเตรียมความพร้อมและการแนะนำเทคนิคในการเข้าร่วมแข่งขัน APICTA Awards 2013 ณ เกาะฮ่องกง เพื่อให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยได้คิดริเริ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ใหม่ๆ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ผลงานซอฟต์แวร์ไทยให้เป็นที่รู้จัก เพื่อขยายสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ และสามารถนำผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไทยให้มีความทัดเทียมนานาประเทศต่อไป

ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์เป็น หนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของซิป้า โดยเรามีพันธกิจในการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีการเติบ โตมีความก้าวหน้า สามารถทำรายได้เข้าสู่ประเทศมากยิ่งขึ้น เหตุนี้เราจึงได้จัดโครงการ Thailand ICT Awards 2013 ขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้เป็นปีที่ 10 กับการเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนบุคคลทั่วไป ได้พัฒนาศักยภาพผลิตผลงานเข้าร่วมประกวด เป็นการกระตุ้นและผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่มี มาตรฐานสูงเข้าสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น ในปีนี้เราแบ่งประเภทของการประกวดซอฟต์แวร์เป็น 18 ประเภทการแข่งขัน เป็นการรวบรวมผลงานซอฟต์แวร์ไทยระดับแถวหน้าของประเทศ จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ TICTA Awards 2013 ผู้ชนะเลิศได้เข้าร่วมแข่งขันใน Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards ณ เกาะฮ่องกง และซิป้าได้ขยายโอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และได้สนับสนุนให้ร่วมแข่งขัน APICTA Awards ในปีนี้ด้วย เพื่อเป็นการแสดงผลงานซอฟต์แวร์ไทยให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
 
นายอดิเรก ปฎิทัศน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย กล่าวว่า โครงการ Thailand ICT Awards หรือ TICTA  2013 กับการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ สำหรับในปีนี้มีผลงานที่เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 223 ผลงาน ได้คัดเลือกผลงานเข้าสู่รอบจัดแสดงผลงานในงาน TICTA Expo 2013 จำนวน 64 ผลงาน โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจาก 17 ประเภทการแข่งขันดังต่อไปนี้
หมวด 1 Tools & Infrastructure Applications : หมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นและอินฟราสตรัคเจอร์ ทูลส์

-          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า ONEWEB จาก บริษัท อัฟวาแลนด์ จำกัด

-          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า ระบบ ECART Map Engine จาก Ecartstudio Co., Ltd.

 
หมวด 2 Communications Applications : หมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสื่อสาร

-          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า SocialEnable 2.0 จาก บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จำกัด

-          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า Connected จาก บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด

 
หมวด 3 E-Inclusion and E-Community : หมวดของซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนชุมชนหรือสังคม เพื่อความเป็นอยู่และมาตรฐานชีวิตที่ดี

-          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า Longdo Card จาก เมตามีเดีย เทคโนโลยี

-          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า Taxii จาก บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

 
หมวด 4 E-Learning Applications : หมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษา และการฝึกอบรมต่างๆ

-          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า LangAid จาก บริษัท เมก้าจีเนียส จำกัด

-          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า Learning and Talent Cevelopment Software จาก บริษัท ภูมิซอฟต์ จำกัด


หมวด 5 E-Government & Services : หมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการของหน่วยงานรัฐบาล

-          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า Information system for monitoring and processing จาก บริษัท ไอเอ็ม ทีม โซลูชั่น จำกัด

-          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า Smart Government ERP จาก แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น

หมวด 6 Financial Industry Applications : หมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินและการธนาคาร

-          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า Universal Laon Origination (ULO) จาก บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด

-          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า ระบบ Fire Block Intelligence System (FBIS) จาก Ecartstudio Co., Ltd.

หมวด 7 e-Health Applications : หมวดของซอฟต์แวร์ที่กับงานด้านการแพทย์และสาธารสุข

-          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า SenzE จาก บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด

-          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า iPensook Self-Monitoring จาก บริษัท สุขสาธารณะ จำกัด

หมวด 8 e-Retail & Supply Chain : หมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านค้าปลีก การกระจาย ขนส่งสินค้าและจัดจำหน่าย ในแบบห่วงโซ่อุปทาน

-          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า GPS Data Center จาก บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

-          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า DG-Net จาก บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด

 
หมวด 9 Industrial Applications : หมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรม

-          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า CPIAs จาก บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด

-          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า Smart Productivity Suite จาก บริษัท เอ็กซ์ตร้า โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หมวด 10 Media New and Entertainment : หมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อและความบันเทิง เกมส์ต่างๆ

-          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า Chatterbox จาก บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด

-          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า A.R.E.S. Extinction Agenda จาก บริษัท เอ็กซ์เท็นอินเตอร์แอคทีฟ จำกัด


หมวด 11 Research & Development : หมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาและวิจัยค้นคว้า แต่ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้จำหน่าย ขายหรือทำตลาดเชิงพาณิชย์

-          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า CopyAlert จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


หมวด 12 Security Application : หมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย

-          หมวดนี้ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

หมวด 13 Tourism and Hospitality : หมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านท่องเที่ยว การโรงแรม

-          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า FOURLEAF จาก แอพโซลูท ซอฟต์

-          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า travelpod จาก บริษัท คอนเนค อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด

 

หมวด 14 Agriculture : หมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร

-          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า APP Fonluang จาก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมวด 15 Sustainability and Green IT : หมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน รวมถึงการลดสภาวะเป็นพิษ การอนุรักษ์สภาวะแวดล้อม และการบริหารจัดการทรัพยากร

-          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า ICONBPM (ICON Business Process Management) จาก ทรีนิตี้ โซลูชั่น โปรไวด์เดอร์

-          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า Print Monitoring and Cost Control จาก บริษัท ไทยคอมโพเนนท์ซอฟต์แวร์ จำกัด

หมวด 16 Startup Company : หมวดสำหรับบริษัทด้านไอซีทีที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นและมีผลิตภัณฑ์มราน่าสนใจและมีโอกาสทางการตลาด

-          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า Season Touch จาก บริษัท เอ็กซ์ซี จำกัด

-          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า SocialEnable จาก บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จำกัด

หมวด 17 Secondary Student Project : หมวดของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

-          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า @pple (แอดพีเพิ้ล) จาก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

-          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า Kyou: HTML5 Interactive Magazine Creator จาก โรงเรียนบดินทร์เดชา สิงหเสนี 2

หมวด 18 Tertiary Student Project : หมวดของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

-          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า SkyPACS จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-          รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ผลงานที่ชื่อว่า Runs for Ayothaya จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดทุกหมวดการแข่งขัน จะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards และในปีนี้ โครงการฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศให้เข้าร่วมแข่งขัน APICTA Awards ด้วยเช่นกัน ในการแข่งขัน APICTA Awards จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2556 ณ เกาะฮ่องกง กับการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไทย และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ได้ขยายตลาด เปิดประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน สร้างเครือข่ายทางธุรกิจในระดับภูมิภาค เพื่อให้มีความทันยุคทันสมัยกับการคิดค้นซอฟต์แวร์ใหม่ๆ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยอย่างสูงที่สุด นายอดิเรก กล่าวสรุปในที่สุด