นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นางวรวรรณ     ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด และ   นายพิเชษฐ์ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ (ขวา) บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด ให้การต้อนรับ นายสวาท ธีรรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี (ที่ 4 จากขวา) และนายพรเทพ         ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี (ที่ 3 จากซ้าย) ที่ให้เกียรติร่วมเปิดงาน ‘การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง : Bangkok Bank Family Banking’ ครั้งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี ที่กลุ่มธนาคารกรุงเทพได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์กิจกรรมขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการการเงินครอบครัวอย่างยั่งยืน โอกาสนี้นายโฆสิตได้บรรยายพิเศษหัวข้อ ‘ครอบครัวไทยในภาวะเศรษฐกิจไทยผันผวน’ ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กลุ่มธนาคารกรุงเทพจะรวมพลังครั้งใหญ่อีกครั้งเพื่อจัดงานที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายนนี้ ด้วยมั่นใจว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อครอบครัวไทยในระยะยาว